KİT´lere Kadro Müjdesi

KİT´teki 2019 taşerona kadro şartları nedir? KİT´lerdeki çalışana maaş zammı ne kadar?.

 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri´nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, binlerce kişi tarafından oldukça bekleniyor. Bu bağlamda çeşitli çalışmalar yapıldı. KİT´lerin kadroya alınması 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı´na alındı. Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. Meclisin açılmasıyla birlikte emeklilikte yaşa takılanlar konusunun tekrar gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. KİT´lerdeki çalışana aynı zamanda zam yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Peki KİT´teki taşerona kadro şartları nedir?

Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyici olacak. Buna göre, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz olarak çalışan ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak. KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir. KİT´ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir. Kamu işletmeciliği, gelir sağlama gibi mali amacın yanında, gelir dağılımına müdahale, ekonomide istikrar sağlama ve öncülük etme, geri kalmış yöreleri kalkındırma gibi ekonomik veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesine de yönelik olabilir.

KİT´LERİN KADROYA ALINMASI İÇİN SINAV YAPILACAK

Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. KİT´ler sadece mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri´nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, KİT´lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı´na da alındı. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyici olacak. KİT´lerde çalışan taşeron işçilerin kadro beklentileri devam ediyor.

KİTLERDEKİ PERSONELİN BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Meclisin açılmasıyla birlikte emeklilikte yaşa takılanlar konusunun tekrar gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu. KİT´lerde çalışan ve taşeron kadro sürecinden faydalanamayan taşeron işçiler de meclisin açılmasının ardından kendilerine müjdeli haber verilmesini bekliyor. Diğer kamu işçilerinin aldığı kadrodan mahrum olduklarını belirten KİT´lerdeki taşeron işçiler, eşitlik ve adalet istediklerini belirtiyor.

KİT TAŞERONUNA KADRO VERİLECEK Mİ?

Kamu İktisadi Teşebbüsleri´nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, KİT´lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı´na da alındı. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyeci olacak.

KİT´lerin strateji ve istihdam koşulları, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi. Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, KİT´lerin tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve kârlılığı artıracak tedbirler alınacak. Karara göre, içeriden personel ihtiyacının karşılanamaması halinde, 2018´de ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75´i kadar personelin açıktan veya naklen atanması mümkün olacak.

Düzenleme, KİT´lerde çalışan taşeron işçilerin de kadrolu olmasına olanak sağlıyor. Buna göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz olarak çalışan ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak.

Resmi Gazete´de yayımlanan kararın ilgili maddesi ise şöyle:

MADDE 8- (I) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4/12/2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir.

(2) Bu maddenin uygulanmasında, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi açısından, 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin geçici 23 öncü maddesi hükümleri esas alınır.

(3) Bu madde uyarınca yapılacak atamalar 4 öncü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan, teşebbüslcrin talepleri doğrultusunda her bir kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklığı için Bakanlık tarafından belirlenecek sayıyı aşmayacak şekilde karşılanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul uygulanmaz.

(4) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar yılı içerisinde yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınav yapar. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar ile gerekli nitelikleri tespit etmeye yönetim kurulları yetkilidir.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak işlemler sebebiyle oluşacak şartlara uyum sağlanması amacıyla hizmet alım sözleşmelerinde değişiklik yapmaya 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu ile 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulları yetkilidir.

(6) Bu madde kapsamında oluşacak tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

(7) Bu madde kapsamında yapılan yerleştirmeler, hizmet türü, unvanı, sayısı vb. bilgileri içerecek şekilde 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilir. Bu kapsamdaki yerleştirmeler kaynaklı hizmet alımı tutarlarında eksilme oluşması halinde bu tutar, ilgili yıl Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar uyarınca belirlenen ihale yoluyla hizmet alım tavanından düşürülür.